Young boys likely part of Opera Nazionale Balilla, an Italian Fascist Youth Organization
Unknown Location & Date

ወጣት ወንዶች ምንአልባት የኦፔራ ናዚዮናሌ ባሊላ (የጣሊያን ፋሺስት ወጣቶች ድርጅት) አባላት
ቦታው እና ቀኑ ያልታወቀ